[Comic] Gears of War

November 26, 2013 | | VnComic

Gears of War: Comic series gồm 24 issues được xuất bản bởi Wildstorm and DC Comics.

Click để đọc thêm…