“Khi chúng ta hành động mà không có sự đồng cảm, chúng ta đang chống lại sự kế thừa sinh học”

Các nhà nghiên cứu Đại học Chicago chia các con chuột thành cặp để chúng quen biết nhau. Sau đó, nhốt một con vào chiếc ống trong suốt. Kết quả cho thấy con chuột thứ hai đau khổ cho đến khi tìm ra cách giải phóng bạn mình

Click để đọc thêm…