Hiện tại các nhà mạng đã ra tay chặn Facebook một cách triệt để(xem thêm tại đây), giờ dùng OpenDNS -> GoogleDNS, rồi lite.facebook.com, lisp4.facebook.com… cũng đều không vào được. HotSpot Shield là một giải pháp thay thế hoàn hảo để mọi dịch vụ mạng đều có thể connect vào Facebook được một cách dễ dàng.

Click để đọc thêm…