Shingeki no Moe!

October 15, 2013 | | 1-2-3 Cười

[English Sub] Shingeki no Moe! (Shingeki no Kyojin parody) 『進撃びいつ』

Click để đọc thêm…