Là game tuần đầu tiên của box vnfs fansub, với những giải thưởng độc đáo
rep cao, huy hiệu dễ lấy, có cả partner, ai cũng có thể nhận được 1 thẻ ước huy hiệu cho phép nhận bất cứ huy hiệu nào của box fansub.

Đồng thời, người giỏi nhất sẽ nhận được 1 partner limit Horo trị giá trên 10k rep.

Click để đọc thêm…