Dòng giới thiệu về manga như sau, “ Khi Misaki thay đổi chổ ở, Usui và Tora…”