Haifuri

Sống trên biên, bảo vệ biển và chu du mọi vùng biển… Họ là những Nàng Tiên Cá Xanh!