Hãy thôi đong đếm những tháng ngày thất bại khổ đau
Có những việc chỉ diễn ra ngay trong lúc này thôi
Đó chính là báu vật lớn nhất thuộc về ta

Click để đọc thêm…