Tha niên thư sinh mặc như trần
Nan nhập hoa thành tương phủ môn
Tam sinh duyến thiển
Khuê môn để thâm
Khô bán thành mẫu đan…

Click để đọc thêm…