Thông tin: Là DVD live final trong tour The Nameless Liberty Six Bullets cuối năm 2010

Click để đọc thêm…