[Cardia] New Look

March 28, 2014 | | JRock

Cardia là 1 ban nhạc visual kei hoạt động vào cuối 2013 với sự tham gia của 4 thành viên GAB, Haruka, Shiki, và Kaya.

Click để đọc thêm…