Studio đã tạo ra một quảng cáo công bố anime và chính quảng cáo ấy cũng đã được studio Kyoto tạo ra và thể hiện được bối cảnh của novel một cách hoàn chỉnh.