Năm nay là năm đánh dấu kỷ niệm mười năm volume đầu tiên của sê-ri light novel “Sói và Gia vị” được đặt trên kệ sách Dengeki Bunko vào năm 2006.