Hiện tại subbox Animation Club không còn ai quản, hy vọng có ai đó yêu thích ảnh động, có khả năng và muốn cống hiến hãy giơ tay lên.

Đừng để lãng phí tài năng và subbox Animation bị chôn vùi ..

Click để đọc thêm…