Ngay cả trong lĩnh vực thi cử, vẫn có một số điều không nên lấy ra kiểm tra.