Cho đến nay, xăm hình vẫn là một chủ đề nhạy cảm trong xã hội Nhật Bản.