Kể từ khi ramen được phát minh, đàn ông đã ngay lập tức là mục tiêu thị trường của nó.