Ngoài Asahi và Sapporo, ở Nhật còn nhiều loại bia khác nữa. Năm 1994, sự bãi bỏ quy định đối với thị trường bia Nhật đã tạo nên một làn sóng mạnh mẽ trong nghề sản xuất bia thủ công.