Mỗi người đều cần một cái tên và tất nhiên mỗi nền văn hóa lại có một cách đặt tên khác nhau.