Ngắm hoa tử đằng, ngửi hương thơm hoa tử đằng, và măm măm cả hoa tử đằng!