Hello Kitty

December 21, 2012 | | Văn hóa nước Nhật

Thời gian dù có trôi, nhưng Hello Kitty vẫn không thể bị thay thế trong lòng những bạn nữ ‘cuồng’ những thứ cute…
Kitty không có miệng vì nó được tạo  ra để lắng nghe mọi người…

Click để đọc thêm…