Xấp giấy vụn, nhưng còn hơn cả thế.

Đó là một xấp giấy vụn tài hoa.

Click để đọc thêm…