Nội dung
Giới thiệu
I. Fan fiction là gì?
II. Fan fiction có vi phạm vấn đề bản quyền hay không?
III. Fan fiction có bất hợp pháp hay không?
IV. Mục đích và lý do viết.
V. Nội dung của fan fiction bao gồm những gì?

Click vào để đọc thêm…