Đồng hồ chạy
Đồng hồ đi
ngoan ngoãn
đều đều
gắng sức
chăm chỉ bắt nhịp thời gian

Click để đọc thêm…