Đây là câu chuyện của chúng ta.
Đây là câu chuyện của tao, mày, Bác học, Bí thư, Trầm. Và là câu chuyện của con bé ấy.
Vậy nên, chào mày, siêu nhân Đỏ, mày vẫn còn sống đấy chứ.

Click để đọc thêm…