Trong một vũ trụ nào đó, cậu là một con chuột. Một con chuột nhà hoạt động như máy do thám chuyên nghiệp, bởi vì với những dữ kiện cho sẵn, đó là một kết quả hiển nhiên.
Trừ khi, đương nhiên, trong vũ trụ đó mọi thứ không theo logic của vũ trụ này.
Hoặc, trong vũ trụ đó có một khác biệt về tiến hóa, và chuột đã chiếm vị trí mà, ở vũ trụ này, là của con người.

Click để đọc thêm…