Tân niên rộn rã tiếng ngựa dong
Bờm hồng tung xõa dưới xuân phong

Click để đọc thêm…