Ngựa đen, ngựa trắng lẫn ngựa gay
Ngày cuối năm sum họp đủ đầy
Tiếng hí thay cho lời hỏi đáp
Năm qua các bác béo hay gầy?

Click để đọc thêm…