Yukine quăng cho Hạc làm rồi… mà thím Hạc ngâm dấm rồi….. huhu ~