Lời nói đầu: Không như bao phần mềm khác, Full Speed thực sự tăng tốc độ mạng lên rất nhiều, mình đã benchmark và điều đó là chính xác, thời gian load web từ 22s giảm xuống 5s.

Click để đọc thêm…