Các tác phẩm điện ảnh ‘James Bond’, ‘Harry Potter’, ‘Star Wars’… có khi kéo dài gần bằng một đời người.

Click để đọc thêm…