Ngày nay kính áp tròng là vật thiết yếu cho hầu hết các buổi cosplay, tuy nhiên, một tai nạn xảy ra trong sự kiện Space City Con tại Hoa Kỳ có thể khiến một cosplayer bị mất đi thị lực vì kính áp tròng mà anh ta mang khi cos Gambit.