Vì box mới nên cần nhiều nhân lực để củng cố, được bao nhiêu lấy bấy nhiêu