Phần I.
Lại tiếp tục series Windows XP Theme đẹp như/hơn Windows 7, đẹp bởi được trang trí một cách khoa học, không phải chỉ là add bậy add bạ vài ba cái ảnh. Ở Phần II này còn có nhiều theme đẹp hơn hẳn Phần I.
Nếu các bạn ủng hộ, biết đâu đấy sẽ còn Phần III thì sao ? (hiện tại chưa dự định là sẽ có)

Click để đọc thêm…