Dante đã trở lại. Không phải là nối tiếp mà là khởi đầu. Khác biệt hoàn toàn, tại sao ? Tất cả sẽ rõ khi game ra mắt, muốn biết thêm hãy đến với chúng tôi….

Click để đọc thêm