Xseed Games sẽ đưa ra game trang trại mới nhất của Marvelous AGL là Bokujō Monogatari – hay còn gọi là Harvest Moon trong tiếng Anh – ở Bắc Mỹ trên hệ thống Nintendo 3DS năm nay. Công ty sẽ ra mắt Bokujō Monogatari: Tsunagaru Shin Tenchi (có thể hiểu là, Ranch Story: Connecting New Worlds) với tên Story of Seasons.

Click để đọc thêm…