heo những ghi chép trong The Lesser Key of Solomon,Decarabia là tinh linh thứ 69 theo Goetia.Mặc dù Ông ta không có danh hiệu trong Pseudomonarchia Daemonum,nhưng theo Lesser Key of Solomon,Decarabie là một hầu tước tối cao của địa ngục và dưới trướng là 30 đạo quân ác quỷ sẵn sàng tuân theo mọi mệnh lênh.

Click để đọc thêm…