Nếu bạn có thắc mắc xin hãy gửi chúng đến cho tôi. Tôi sẽ cố gắng để gửi chúng đến chỗ họ nhưng không thể hứa rằng liệu sẽ có phản hồi hay không, vì ngày phát hành cũng sắp cận kề rồi nên việc này có thể khó khăn nhưng hãy cứ gửi để xem tôi có thể làm điều gì giúp bạn trong những tuần còn lại.

Click để đọc thêm…