Gladiator Beast (GB) là một Archtype đã xuất hiện từ rất lâu . Tên mỗi monster đều liên quan đến 1 dạng đấu sĩ thời Trung cổ .Đây là một nhóm monster thường có effect là khi đã attack / bị attack thì có thể trở lại về deck ( tag in )vào cuối Battle Phase.

Click để đọc thêm…