[GameWiki] Orience

February 6, 2014 | | Game

Orience bao gồm bốn quốc gia mà tới gần đây đã cùng tồn tại một cách hòa bình, mỗi quốc gia kiểm soát một viên Crystal, thứ ban cho họ một sức mạnh riêng nhất.

Click để đọc thêm…