– Pin có thể lên đến hơn 8 giờ!
– Tổng hợp tính năng 3DS
– 3DS sẽ có giá 249,99$
…..
Click để đọc thêm…