—–“Two who were never meant to meet”
—–Những cuộc gặp gỡ định mệnh…
——————-“All the pieces lie where they fell”
——————–Khi câu trả lời nằm ở nơi bắt đầu cuộc hành trình…

“Reconnect.
KINGDOM HEARTS”

Click vào để xem thêm…