Dạo này đang bận, chừng nào rảnh thì mở lại, ý kiến ý cò nữa là 1 sẹo