Providence là 1 Mobile Suit trong series Mobile Suit Gundam SEED, cũng là Mobile Suit thứ 2 được trang bị DRAGOON System. Providence được lái bởi Rau Le Creuset.

Click để đọc thêm…