Đại quốc trong Địa Phương Evillious, Vương Quốc Lucifenia. Một nước chi phối bởi Nữ Vương vừa mới 14 tuổi – Rillianne. Cô ấy dùng Quyền Lực Tuyệt đối, bóc lột lấy Chúng dân. Nếu có một ai Đối đầu, thì cũng sẽ bị giết không thương tiếc.

Click để đọc thêm…