“PARTY A GO-GO” tại Costa Rica sẽ không chỉ đơn giản là một buổi hòa nhạc — đây sẽ là một buổi tiệc thực sự.