Azuma có thể không nổi lắm ở nước ngoài nhưng trong giới Touhou bên Nhật thì anh lại cực kì nổi. Đơn giản vì Touhou là cái nổi trong nước là chính.

Click để đọc thêm…