Kagayo là một trong những artist nổi tiếng của Touhou, anh vẽ rất đẹp :’>

Click để đọc thêm…