BD xếp hạng #2, DVD xếp hạng #3 trên bảng tổng sắp và về ngôi quán quân trong tốp 3 chung kể từ sau Mr. Osomatsu