Hương cà phê quyện vào mùi hoa, đó chính là mùi hương tôi quen thuộc đến mức không thể lãng quên ?